ಅರಳಸುರಳಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆಗಳು

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯು ಅರಳಸುರಳಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 13 ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

GHPS ಅರಳಸುರಳಿ

UDISE Code : 29150703501

GHPS ಬಂದ್ಯಾ

UDISE Code : 29150704001

GHPS ಹುಲಿಸರ

UDISE Code : 29150703705

GHPS ಮಲ್ಲೇಸರ

UDISE Code : 29150701701

GHPS ನೊಣಬುರು

UDISE Code : 29150703402

GHS ನೊಣಬುರು

UDISE Code : 29150703304

GLPS ಹೊಸಗದ್ದೆ ಶಂಕರಪುರ

UDISE Code : 29150703704

GLPS ಹೊಸಕೆರೆ

UDISE Code : 29150704004

GLPS ಕಂದಕ

UDISE Code : 29150704201

GLPS ಕೋಗಿಲೆ

UDISE Code : 29150703703

GLPS ನೊಣಬುರು

UDISE Code : 29150703301

GLPS ಶಿರಗಾರು

UDISE Code : 29150703401

GLPS ಯಮರವಳ್ಳಿ

UDISE Code : 29150703901

error: Content is protected !!