ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಕೃಷಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದ ಜೀವನ ಶ್ಯೆಲಿ. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವ್ಯಕಿಗಳು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ, ತಮ್ಮದೇ ಅದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರೆ.

Blank
ಪುರುಷೋತ್ತಮರಾವ್
ದೇವಂಗಿ ಪ್ರಫುಲ್ಲಚಂದ್ರ
ದೇವಂಗಿ ಪ್ರಫುಲ್ಲಚಂದ್ರ
error: Content is protected !!