ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣಪಂಚಾಯತಿಯು 1938 ರಲ್ಲಿಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಯು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಸುಮಾರು 60 ಕೀ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಪಟ್ಟಣಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಒಟ್ಟು 5.91 ಚದರ ಕೀಲೋಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತದೆ

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್
ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ರಮೇಶ್
ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ರಮೇಶ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಕುರಿಯಕೊಸ್ ಸಿ
ಶ್ರೀ ಕುರಿಯಕೊಸ್ ಸಿ
ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಫೀಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯು ಒಟ್ಟು 38 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಸುಂದರ ನಗರ.

error: Content is protected !!