ಬೊಬ್ಬಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆಗಳು

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯು ಅರಳಸುರಳಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10 ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಅನಿಕೇತನ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್

UDISE Code : 29150711705

GHPS ಬೊಬ್ಬಿ

UDISE Code : 29150715902

GHPS ಬೈಸರವಳ್ಳಿ-ಮರಿಗುಣಿ

UDISE Code : 29150713102

GHPS ಇಕ್ಕೇರಿ-ಬೇಲೂರು

UDISE Code : 29150714101

GHPS ಕೊಂಡ್ಲೂರು

UDISE Code : 29150713103

GHPS ತೆಂಕಬೈಲು

UDISE Code : 29150712601

GHS ಕೊಂಡ್ಲೂರು

UDISE Code : 29150734801

GLPS ಬೊಬ್ಲಿ

UDISE Code : 29150712901

GLPS ಹೊಸಕೊಡಿಗೆ

UDISE Code : 29150712401

GLPS ಕವಲೇದುರ್ಗ

UDISE Code : 29150728901

error: Content is protected !!