ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆಗಳು

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯು ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 01 ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ತುಂಗಾ ಪಿಯುಸಿ(IND) ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ

UDISE Code : 29150741501

error: Content is protected !!