ದೇವಂಗಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆಗಳು

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯು ದೇವಂಗಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 14 ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

GHPS ಆಲೆಮನೆ

UDISE Code : 29150720601

GHPS ಬಸವನಿ

UDISE Code : 29150721001

GHPS ದೇವಂಗಿ

UDISE Code : 29150719101

GHPS ಹೊಸ ಅಗ್ರಹಾರ

UDISE Code : 29150718901

GHPS ವಾಟಗರು

UDISE Code : 29150700701

GLPS ಅಂಧಗೆರೆ

UDISE Code : 29150719001

GLPS ಬಳಗಟ್ಟೆ

UDISE Code : 29150718601

GLPS ಬಂಡಿಗಡಿ

UDISE Code : 29150740001

GLPS ಗೆರಗಲ್ ಹಲವನಿ

UDISE Code : 29150720901

GLPS ಹೊಸತೋಟ

UDISE Code : 29150713701

GLPS ಮುಸಿನಕೊಪ್ಪ ಸಿಡಿಯ

UDISE Code : 29150721301

GLPS ತಳುವೆ

UDISE Code : 29150732101

GPUC ಬಸವನಿ

UDISE Code : 29150721002

ಜ್ಞಾನದರ್ಶಿನಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ

UDISE Code : 29150720602

error: Content is protected !!