ಗುಡ್ಡೆಕೊಪ್ಪ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆಗಳು

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯು ಗುಡ್ಡೆಕೊಪ್ಪ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 16 ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

GHPBS ತ್ಯಾರಂದೂರು

UDISE Code : 29150705101

GHPS ಅಕ್ಲಾಪುರ

UDISE Code : 29150702401

GHPS ಬಾವಿ ಕೈಸರು

UDISE Code : 29150705501

GHPS ಗುಡ್ಡೆಕೊಪ್ಪ

UDISE Code : 29150704702

GHPS ಹಿರೇಸಾರ

UDISE Code : 29150713801

GHPS ಪಾತ್ರೆಕಟ್ಟೆ

UDISE Code : 29150705201

GHS ಬಾವಿಕೈಸರು

UDISE Code : 29150733001

GHS ಗುಡ್ಡೆಕೊಪ್ಪ

UDISE Code : 29150704705

GLPS ಅಡುಗೋಡು

UDISE Code : 29150704501

GLPS ದಟ್ಟರಾಜಪುರ

UDISE Code : 29150739801

GLPS ಹುಲ್ಲತ್ತಿ

UDISE Code : 29150702501

GLPS ಜಗಟಗರು

UDISE Code : 29150704401

GLPS ಜಯಪುರ

UDISE Code : 29150704704

GLPS ಕೋಲಹಳ್ಳಿ

UDISE Code : 29150704601

GLPS ಕೌದಳ್ಳಿ

UDISE Code : 29150715101

GLPS ವಿರುಪಾಪುರ

UDISE Code : 29150705601

error: Content is protected !!