ಹಿರೇಗದ್ದೆ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆಗಳು

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯು ಹಿರೇಗದ್ದೆ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10 ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

GHPS ಅಗಲಬಾಗಿಲು

UDISE Code : 29150704302

GHPS ಹಿರೇಗದ್ದೆ

UDISE Code : 29150738002

GHPS ಕಡೇಗದ್ದೆ

UDISE Code : 29150713401

GHPS ಸರಳ

UDISE Code : 29150714801

GLPS ಬೀಸನಗ್ರಾಮ

UDISE Code : 29150737401

GLPS ಜೇಡಿಕುಣಿ

UDISE Code : 29150737201

GLPS ಸಂಕದಹೊಳೆ

UDISE Code : 29150714701

GLPS ಶಿರುಪತಿ

UDISE Code : 229150714901

GMHPS ಆರಗ

UDISE Code : 29150713601

GPUC ಆರಗ

UDISE Code : 29150713602

error: Content is protected !!