ಹುಂಚದಕಟ್ಟೆ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆಗಳು

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯು ಹುಂಚದಕಟ್ಟೆ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10 ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

GHPS ಆಲೂರ್ ಹೊಸಕೊಪ್ಪ

UDISE Code : 29150700601

GHPS ಹಾದಿಗಲ್ಲು

UDISE Code : 29150702001

GHPS ಹುಂಚದಕಟ್ಟೆ

UDISE Code : 29150700201

GHPS ಹುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ

UDISE Code : 29150700501

GHS ಹುಂಚದಕಟ್ಟೆ

UDISE Code : 29150700202

GLPS ಹುಲ್ಕೋಡು

UDISE Code : 29150703001

GLPS ಕಟ್ಟೆಕೊಪ್ಪ

UDISE Code : 29150703101

GLPS ಮೂಲಕೆವಿ

UDISE Code : 29150701901

GLPS ಮುನಿಯೂರು

UDISE Code : 29150700101

GLPS ಶಂಕರಹಳ್ಳಿ

UDISE Code : 29150701501

error: Content is protected !!