ಕಟ್ಟೆಹಕ್ಕಲು ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆಗಳು

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯು ಕಟ್ಟೆಹಕ್ಕಲು ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 14 ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

GHPS ಬೆಳ್ಳಂಗಿ

UDISE Code : 29150721601

GHPS ಹೆದ್ದೂರು

29150717901

GHPS ಹೆರಂಭಾಪುರ

UDISE Code : 29150721501

GHPS ಹೊಳೆಕೊಪ್ಪ

UDISE Code : 29150718201

GHPS ಕಟ್ಟೆಹಕ್ಕಲು

UDISE Code : 29150738601

GHPS ಮೃಗವದೇ

UDISE Code : 29150719901

GHPS ಮುಂಡುವಲ್ಲಿ

UDISE Code : 29150718001

GHPS ಶೆಡ್ಗರು

UDISE Code : 29150710501

GHS ಹೆದ್ದೂರು

UDISE Code : 29150717903

GHS ಕಟ್ಟೆಹಕ್ಕಲು

UDISE Code : 29150734701

GLPS ಬೆಂಡೆಕೊಪ್ಪ

UDISE Code : 29150717902

GLPS ಕಡೇಮಕ್ಕಿ

UDISE Code : 29150727501

GLPS ನಲ್ಲಿಕುಕ್ಕೆ

UDISE Code : 29150721602

GLPS ರಾಗಿಹಕ್ಕಲು

UDISE Code : 29150738301

error: Content is protected !!