ಮಾಲೂರು ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆಗಳು

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯು ಮಾಲೂರು ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 13 ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

GHPS ಬೆಜ್ಜವಳ್ಳಿ

UDISE Code : 29150709701

GHPS ದಬ್ಬಣಗದ್ದೆ

UDISE Code : 29150718301

GHPS ಕಸಗರು

UDISE Code : 29150711001

GHPS ಕುಡುವಲ್ಲಿ

UDISE Code : 29150710101

GHPS ನಯದವಳ್ಳಿ

UDISE Code : 29150709902

GJC ಮಾಲೂರು

UDISE Code : 29150710906

GLPS ಭದ್ರಜಾಪುರ

UDISE Code : 29150718302

GLPS ಹಾಲುಮಹಿಷಿ

UDISE Code : 29150717701

GLPS ಮಹಿಷಿ

UDISE Code : 29150717801

GLPS ಸೀಕೆ ರೋಡ್

UDISE Code : 29150710902

GMHPS ಮಾಲೂರು

UDISE Code : 29150710903

ಮಲ್ನಾಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬೆಜ್ಜವಳ್ಳಿ

UDISE Code : 29150709705

ಶ್ರೀ ಮಲ್ನಾಡ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಜ್ಜವಳ್ಳಿ

UDISE Code : 29150709703

error: Content is protected !!