ಮಂಡಗದ್ದೆ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆಗಳು

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯು ಮಂಡಗದ್ದೆ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 15 ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

GHPS ಹಳಗ

UDISE Code : 29150708101

GHPS ಮಂಡಗದ್ದೆ

UDISE Code : 29150735301

GHPS ಮತ್ತಿಗಾರು

UDISE Code : 29150708001

GHPS ನೆಲ್ಲೀಸರ ಕ್ಯಾಂಪ್

UDISE Code : 29150715601

GHPS ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ

UDISE Code : 29150735901

GHS ಮಂಡಗದ್ದೆ

UDISE Code : 29150735302

GHS ಮತಿಗರು

UDISE Code : 29150735401

GLPS ಹೆಗಲತ್ತಿ

UDISE Code : 29150706301

GLPS ಕೀಗಡಿ

UDISE Code : 29150707501

GLPS ಕೆಳನರಸಿ

UDISE Code : 29150707901

GLPS ಸಿಂಗನಂಬಿದರೆ

UDISE Code : 29150707401

GLPS ತಳಲೆ

UDISE Code : 29150707601

GLPS ತೋಟಒಳಕೊಪ್ಪ

UDISE Code : 29150706302

GUHPS ಮಂಡಗದ್ದೆ

UDISE Code : 29150712004

ಜೆವಿಎಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಂಡಗದ್ದೆ

UDISE Code : 29150712003

error: Content is protected !!