ಮೇಗರವಳ್ಳಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆಗಳು

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯು ಮೇಗರವಳ್ಳಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 13 ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

GHPS ಅಲಗೇರಿ

UDISE Code : 29150717101

GHPS ಚಕ್ಕೋಡಬೈಲು

UDISE Code : 29150722801

GHPS ಚಿಪ್ಪಳಕಟ್ಟೆ

UDISE Code : 29150723701

GHPS ಹೆಗ್ಗೋಡು

UDISE Code : 29150740601

GHPS ಕೈನಲ್ಲಿ

UDISE Code : 29150716602

GHPS ಮೇಗರವಳ್ಳಿ

UDISE Code : 29150722604

GJC ಮೇಗರವಳ್ಳಿ

UDISE Code : 29150722609

GLPS ಬಿಳುಮನೆ

UDISE Code : 29150722201

GLPS ಹೊರಬೈಲು

UDISE Code : 29150740201

GLPS ಮಳಲಿಕೊಪ್ಪ

UDISE Code : 29150722802

GLPS ಮೇಗರವಳ್ಳಿ

UDISE Code : 29150722603

GLPS ಮುತನ

UDISE Code : 29150722607

ಶ್ರೀ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೇಗರವಳ್ಳಿ

UDISE Code : 29150722606

error: Content is protected !!