ಮೆಲಿನ ಕುರುವಳ್ಳಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆಗಳು

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯು ಮೆಲಿನ ಕುರುವಳ್ಳಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 14 ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

GHPS ಬುಕ್ಲಾಪುರ

UDISE Code : 29150717502

GHPS ಹರಳಿಮಟ್ಟ

UDISE Code : 29150726201

GHPS ಹಾರೊಗೊಳಿಗೆ

UDISE Code : 29150718801

GHPS ಹುಣಸವಳ್ಳಿ

UDISE Code : 29150717203

GHPS M.ಕುರುವಳ್ಳಿ

UDISE Code : 29150717302

GHPS ಮೇಳಿಗೆ (M)

UDISE Code : 29150718501

GHS ಮೇಳಿಗೆ

UDISE Code : 29150718502

GLPS ಹುಲಿಗುದ್ದು

UDISE Code : 29150717204

GLPS ಕೆಳಕೆರೆ

UDISE Code : 29150728301

GLPS ಕೋಮನೆ

UDISE Code : 29150717202

GLPS ನಂಬಳ

UDISE Code : 29150730401

GLPS ಸುಳಗೋಡು

UDISE Code : 29150717501

GLPS ವಿಠ್ಠಲನಗರ

UDISE Code : 29150717303

ಮುರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇಲಿನ ಕುರುವಳ್ಳಿ

UDISE Code : 29150717307

error: Content is protected !!