ನಾಲೂರು ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆಗಳು

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯು ನಾಲೂರು ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 13 ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

GHPS ಚಂಗರು

UDISE Code : 29150723501

GHPS ಹೊನ್ನೇತಳು

UDISE Code : 29150723001

GHPS ನಾಲೂರು

UDISE Code : 29150735501

GHPS ಶಿರೂರು

UDISE Code : 29150722901

GHPS ಥೇಮ್ಮೆಮನೆ

UDISE Code : 29150721901

GLPS ಬೇಲೂರ್ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ

UDISE Code : 29150723401

GLPS ದಾಸನಕೊಡಿಗೆ

UDISE Code : 29150722401

GLPS ಕುಂದಾ

UDISE Code : 29150724501

GLPS ನಬಾಳ

UDISE Code : 29150723403

GLPS ನಂಟುರು

UDISE Code : 29150723402

GLPS ಪಡುವಳ್ಳಿ

UDISE Code : 29150722902

GLPS ಶಿವಳ್ಳಿ

UDISE Code : 29150722301

GLPS ಶುಂಠಿಹಕ್ಕ್ಳು

UDISE Code : 29150721801

error: Content is protected !!