ತುದೂರು ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆಗಳು

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯು ತುದೂರು ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12 ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

GHPS ಬೇಗುವಳ್ಳಿ

UDISE Code : 29150711401

GHPS ಗುತ್ತಿಯಡೆಹಳ್ಳಿ

UDISE Code : 29150733601

GHPS ಕಿಕ್ಕೇರಿ

UDISE Code : 29150707301

GHPS ತೂದೂರುಕಟ್ಟೆ

UDISE Code : 29150739604

GHS ತೂದೂರು

UDISE Code : 29150711201

GLPS ಎರಗೋಡು

UDISE Code : 29150709901

GLPS ಜಂಬವಳ್ಳಿ

UDISE Code : 29150711501

GLPS ಕುಚುಲು

UDISE Code : 29150708301

GLPS ಕುಡಿಗೆ ಗಾಬಡಿ

UDISE Code : 29150711101

GLPS ಮೇಲಿನ ತೂದೂರು

UDISE Code : 29150739602

GLPS ಸೀಕೆ

UDISE Code : 29150710905

GLPS ಉಬ್ಬುರ್

UDISE Code : 29150708201

error: Content is protected !!